nemesek

A nemeskről

 

 

Birtokok és birtokosok a középkori
Magyarországon
Noéh Ferenc ny. egyetemi adjunktus,
BME Általános- és Felsõgeodézia Tanszék

részletek

 

...A birtoklás gyökere és egyben ogcíme ilyen esetben az volt, hogy a földet még a birtokos honfoglaló õsei vagy korán beköltözött rokoni nemzetségek szerezték. Az ilyen korai – az Aranybulla elõtti – szállásbirtokok tulajdonjogának okmányi bizonyítása nem volt sem
szükséges, sem lehetséges; a jogalap általában köztudott volt. Csak a kései középkorban vált jogbiztosító
szokássá az ilyen vitathatatlan szállásbirtokokra s királyi megerõsítést – újadományt – kieszközölni. Az újadomány (nova donatio) nem csupán a
szállásbirtok tulajdonlásának megerõsítésre szolgáló intézmény volt, hanem bármilyen más, egyébként köztudomásúlag birtokolt jognak, címnek
vagy jószágnak egy újabb királyi oklevéllel történõ megerõsítése is. Természetesen leginkább olyankor kérelmezték, ha az eredeti adománylevél
elveszett. A nemzetség tagjai által addig közösen használt szállásbirtok felosztásakor jött létre az osztályos egyezség. A megegyezést létrehozó – egykor közös gyökerû – családok voltak a XIX. század irodalmában gyakran emlegetett osztályos atyafiak. Ez a kifejezés tehát a közös õsökre utal. Az osztályos atyafiak jórészt a honfoglaló õsök nemzetségeibõl származtak. Késõbbi birtokpereknél megkülönböztetett ogerõt jelentett, ha valaki egykori osztályos egyezségre hivatkozhatott.osztályos egyezségre hivatkozhatott. A nemzetségi birtok felosztásakor még mindig nagyobb kiterjedésû összefüggõ földdarabok maradtak egy-egy osztályos atyafi tulajdonában. Ezeknek a birtoktesteknek – általában a tulajdonos akta – központja, a birtokfõ adott megkülönböztetõ nevet. A birtokfõ, mint földrajzi név sokszoraz új családnevet is meghatározta, s legtöbb esetben ebbõl származott a családokat megkülönböztetõ nemesi elõnév is. Nem nemes ember, így a nemes anyától származó vagy nemes lánnyal házasodott közrendû férfi is rendelkezhetett földbirtokkal. Õt agilisnak nevezték. A földbirtokkal vagy csak kúriával bíró agilis e tulajdonából kifolyólag nemesi jogokkal élt, s utóbb gyakorta maga is nemesítésben részesült. A magyar birtokjognak 1351-tõl 1848-ig élõ ogintézménye volt az õsiség (aviticitas), amelyet Nagy Lajos királyunk iktatott törvénybe. Ez a törvény azt mondta ki, hogy a nemesi birtok kizárólag a nemzetségen vagy a családon belül örökölhetõ, vagyis az õsi birtoknak (avitum) a család kezén kell maradnia. Fiú utód híján a leányokat a birtoknak csak egynegyede illette meg, ez volt a leánynegyed (quartalitium); a gyermektelen örökhagyó birtoka pedig a férfiági atyafiságra szállt, ez volt az ági öröklés. Ha ági örökös sem volt található, akkor a birtok visszaszállt a Szent Koronára. Nagy Lajos azt is elrendelte, hogy az uralkodó adományait – így a birtokadományokat is – a kancellária által vezetett Királyi Könyvekbe (Libri Regii) be kell jegyezni. Ezekbõl a becses oklevelekbõlsokat megtudhatnánk tehát a középkori magyar birokviszonyokról, ha 1529-ben, a török elõli menekítés során valamennyi addig kelt Királyi Könyv a Dunába nem veszett volna…
Az öröklés szabályait illetõen a székely jogrend eltért ettõl: Székelyföldön a fiág kihaltával a leányok is – korlátozás nélkül – örökölhették az õsi
vagyont (praefectio naturalis). Ha leánygyermek sem maradt hátra, akkor az atyafiak örököltek, ha pedig azok sem voltak, akkor az elhalt szomszédai. A katonai szolgálatnak a birtokhoz kapcsolódó kötelezettségét ilyenkor az öröklõ võnek, atyafinakvagy szomszédnak kellett átvállalnia. Az öröklésnek ezt a rendjét székely örökségnek (haereditas siculica) nevezték.Sajátságos jogállású, nem a király, hanem az egyház által adományozott, kisebb földbirtok volt a praedium (jószág, birtok), amelyet általában nem nemesek kaptak. Az adományt többnyire katonai szolgálatért lehetett elnyerni, és az az adományozottat, a praedialistát a nemességhez hasonló,de azzal mégsem egyenrangú helyzetbe hozta.
Az efféle birtokadományban részesítetteket nevezték  egyházi nemeseknek is. Ilyen adományozásoga csak erre felhatalmazott egyháznagyokat
illetett meg, például az esztergomi érseket, a gyõri és a zágrábi püspököt, valamint a pannonhalmi fõapátot.
25