A nemesség eredete Magyarországon

 

 

 

"A nemesség, a melyet többnyire a szabadok elnevezése alatt is szoktak érteni, úgy mondják, hogy eredetileg a hunnok és magyarok közt keletkezett, miután ezek Scythiából Pannoniába nyomultak, a melyet most változtatott néven, az ittlakó magyaroktól Magyarországnak neveznek". (Werbőczy: Hármaskönyv)

 

 "Nagy Iván: Magyar családok
Kempelen J: Nemes családok

 Magyarországon, történeti szemszögből nézve, megkülönböztetjük a honalapító nemességet a későbbi, középkori nemességtől. Az előbbi nemessége a származáson, születésen alapult, míg az utóbbi a földbirtok adományozásán. Utóbbiakat birtokadományos (jószágos nemes, donatiós) nemeseknek nevezik. "

"Mikor a király által adományozható birtokok száma lecsökkent, majd elfogyott, a király kiváltságlevél útján is adományozott nemességet (és rendszerint címert is). Ezek az ún. címerleveles nemesek (armalisták, armalistae, nobiles armales). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a címer adományozása vagy birtoklása még egymagában nem utalt a nemesség voltára. Városoknak, testületeknek (pl. céheknek) is lehetett és volt is címerük. Erdélyben viszont - történeti és geopolitikai okokból eredően - a székelyek közül mindenki nemes és ezáltal hadköteles volt. A székely nemesség három osztályra osztódott: a főnemesek (primores) a XVI. században a gazdagabb lófők közül váltak ki és alkottak külön osztályt. A lófők, lófőnemesek (equites, primipilii) a lovasságot alkották a háborús időben, végül a gyalogságot kitevő közszékelyek (pedites, pixidarii). A birtokadományozás a király elhatározására alapján, illetve egyes személyek kérelmére történt. Egy éven belül az adományost bevezették, beiktatták a birtokába (introductio). A beiktatást a király személyes kiküldöttje végezte el az adományozott birtokhoz legközelebb lévő hiteleshely, káptalan, konvent képviselőjének jelenlétében. A címereslevél által történt nemesítés esetében azt egy éven belül ki kellett hirdetni annak a megyének"

"Hercegek Magyarországon a XIX. századig

Magyarországon a hercegi (latinul: dux) címet az uralkodócsalád tagjai viselték.

A 15. század végén két magyarországi főúr – Korvin János és Újlaki Lőrinc – is hercegi címet viselt. Ám ez sem jelentette a hercegi cím megjelenését a főnemesség körében, mivel mindketten királyi hercegként viselték a címüket.

Korvin mint Hunyadi Mátyás magyar király fia, Újlaki pedig, mint Újlaki Miklós bosnyák király fia.

A Habsburgok magyar trónra kerülésük után néhány magyar családnak hercegi címet (németül Fürst) adományoztak, ám ezt mint német-római császárok tették, magyar hercegi cím továbbra sem létezett.

"Magyar hercegi családok 1886 után

Magyar hercegi cím megjelenésére csak az 1886. évi VIII. törvénycikkel [1] került sor, mely a főrendiház tagjait sorolta fel. Többnyire honosított külföldi hercegek viseltek magyar hercegi címet.

A nemesi címet a 17.századtól jó pénzért meg is lehetett vásárolni, így alakult ki a taláros (talléros) nemesség, mondta a történész. A feltörekvő polgárság a politikai életben is rész akart venni, ám Európában ekkor még a feudális előjogok voltak a meghatározóak. Így elengedhetetlen volt, hogy a gazdasági befolyás mellé olyan jogokat és jogosítványokat is szerezzenek, amellyel a nemesség együtt járt."


Mindez igen jövedelmező volt a királyi kincstárak számára. Aki nemesi címet akart szerezni, egyszerűen bement, fizettet, és elkészítették a az általa igényelt oklevelet és címert, és megtörtént a szertartásos átvétel is. 
Magyarországon a 19. század második felében az ipari vállalkozók és a pénzügyi befektetési területen dolgozó nagypolgárok nem kis része vásárolt nemesi címet.

A Szent Istváni Magyarország 1908-as bukásáig 26 nem magyar eredetű család kapott magyar báróságot, körülbelül 300-500 magyar nemességet.   A századvég az a különös korszak, amelyben 500 ezer forintért magyar báró címet, lehet  5000 forintért nemességet , és 50 krajcárért magyar nevet vehet bárki.

 

Forrás

Wikipedia

Marschalko