MEGHÍVÓ

 Hírek
 Írások 


 

  Regisztráció

 

 

Velünk egy szervezetben, a Szent Korona alatt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tripartitum

 

 

 

 

 

 

 "...mindnyájának közös egyetértésével és végzésével elhatározván, hogy a mikor az egész közönséget egyenlően érdeklő dolgok merülnek föl, vagy a hadseregnek általános felkelése válnék szükségessé, akkor a hunnok lakása helyén és táborában, vérbe mártott tőrt vagy kardot hordozzanak körül, és hangozzék a hirdető szó: mondván: "Istennek szava, és az egész közönséges parancsa az, hogy mindenki ezen s ezen a helyen (megnevezvén azt a helyet) fegyverrel vagy a mint teheti, a közönség tanácsának s egyszersmind parancsának meghallgatására megjelenjen".
3. § Ezt a szokást a magyarok közt Szent István első magyar király, dicsőséges fejedelmünk és Apostolunk atyjának Géza vezérnek koráig sértetlenül fentartották, a mely szokás a hunnok közül sokat örökös szolgaságra juttatott.
4. § Mert, elhatározták és végezték, hogy az ily parancs áthágóit, hacsak helyes mentségét nem adják, pallossal kell ketté vágni, vagy közönséges és örökös szolgaságra vetni.
5. § Az állítják, hogy ez a végzés (a mint mondók) igen sok magyart jutatott a parasztság állapotába. Különben nem történhetett volna, hogy az egyik urrá, a másik szolgává, ez nemessé, az nem nemessé és paraszttá legyen, mert mindnyájan ugyanegy nemzetségből, tudniillik Hunortól és Magortól származtak....

 

 

Aranybulla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbágy

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A jobbágy fogalma Magyarországon megjelenése után jelentős változáson ment keresztül: kezdetben a királyt szolgáló előkelőket jelentette, a középkor végén pedig földesurának termény- és pénzadóval, valamint szolgáltatásokkal tartozó, szabad állapotú telkes parasztot jelente.

A jobbágy szó eredete  A szó etimológiája a 'jó' melléknév középfokjeles alakjából jött létre '-gy' kicsinyítő képzővel. Eredeti jelentése valamely néposztály legkiválóbbjai közül a kisebbekhez tartozó személy lehetett. István király törvényeiben a katonáskodók („várjobbágyok”) valóban az uralkodó réteg minores részeként szerepelnek. 

Más feltételezés szerint a név a régi türk jabgu címből ered, ami a kazárok közvetítésével került a magyarokhoz.

A rendi szemléletet, a "vérével adózó" magyar nemes értékítéletét tükrözi az az egykorú etimologizálás, miszerint a honfoglalás után a fegyveres harcot nem vállaló szabad rétegek közül azok lettek jobbággyá, akik – önként lemondva szabadságukról – inkább az adózást választották (eszerint 'jobbágy = jobb adj'). Ezt azonban teljesen cáfolja az a tény, hogy az államalapítás idején kizárólag a szabad harcos katonaelemet nevezték jobbágynak.

Ezért is döntöttünk úgy, hogy mindenkit hívunk a Rendbe. természetesen, ez nem jelent nemesítést! Csak az ősi magyarok összehozását!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rendi Alkotmány
  Szervezeti felépítés

Kapcsolat velünk

 

Hrvatski jezik
Működésünk
Felvidék

A Szent Korona Országai

 

Nyilatkozat

 

 

A Magyar Nemesek Rend újjászervező, alapító Közössége kinyilatkoztatja:

1.      A Magyar Nemesek Rend a továbbiakban,  mint a történelmi  Magyar Nemesi Rend működik tovább.

 

2.      Az elnyomatásból, üldöztetésből ismét életre kelt Magyar Nemesi Rend - mint a Szent Korona tulajdonának, a jobbágyokkal együtt,  el nem idegeníthető birtokosa - jogfolytonos a nemzetségek rendi tagságával, Árpád fejedelemmel való bejövetelétől számítva.

 

 

Az újjászervezés  elindítói, a családi hagyomány és a fellelt oklevelek tanúsága szerint az ősi magyar nemzetségek vérszerinti leszármazottai. A Magyar Nemesi Rendet ismét életre híva, annak élére állva - valamint a hozzájuk csatlakozó történelmi nemzetségek, akik a Szent Korona tulajdonának eredő birtokosai - származásuk, és a több mint ezer éves magyar jogrendünk kötelmeinek tesznek eleget, amikor nemzetünk és a Haza sorsának alakításában, javításában részt akarnak venni, tehetségükhöz és lehetőségeikhez mérten.

Jogaik és kötelmeik alapja, hogy Árpád vezetésével a Kárpát-medencébe bejövő Nemzetségek a területet egymás között felosztották, birtokba vették azzal, hogy az utódaik ezen birtok őrökléséből ki nem zárhatók.  Ezen birtokosok leszármazottjai, örökösei adták az Állam Alapítókat és a nemességünk túlnyomó többségét.

 

A tagok névsorát titkosan kezeljük. Kivétel, ha valaki a saját nevével kapcsolatban másként dönt.

 

 

 

 

Arany J.

 

CÉL

Magyarország megmentése, felemelése, újraépítése.  

Magyarország népének felemelése, és az egykori avar-magyar nemesség mai utódainak lehetőséget adni arra, hogy nemesi utódként részt vehessen a közéletben, és mint felelősen gondolkodó magyar, részese legyen  Magyarország anyagi, erkölcsi, politikai  javításának.

Részt vegyenek az Ország vezetésében, amelyet ők alapítottak, amelyért ezer éven át dolgoztak, megtartották, adták életüket az őseink, és amelyet mint tulajdont megörököltünk.

Az Ország vezetését meg kívánják osztani azon utódokkal, akik ősei, mint nem szabadok, a Haza építésében, védelmében velük együtt részt vettek,

Nem kívánnak egyik politikai oldalhoz sem tartozni, hisz a szerveződésük alapja nem politikai, hanem a születési hovatartozásuk, szellemi örökségük, őseik reájuk hagyott kötelességük.

Amennyiben az örökségüket ismét a kezünkbe veszik, azt a Szent Korona alatt tartják, mint ahogyan azt a törvény rendeli.

http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Sprichw%C3%B6rter/A%20nemess%C3%A9g%20k%C3%B6telez

"Nem mindenki üti el tréfával a kérdést, már csak azért sem, mert az eltérő életutak ellenére e kései utódok többnyire elfogadják, hogy a nemesség kötelez. Viselkedési normát jelent, egy bizonyos - a gyermekekre is átörökítendő - tartást, azt, hogy a családra, a névre nem szabad szégyent hozni, a lehetőségekhez képest az elesettebbeket fel kell karolni"

"A nemesség kötelez, tartották e történelmi családoknál: a cím öröklődik, a nemességet azonban mindig meg kell szerezni. "

 

 

 

 

 

 

"Ha minket elfú az idők zivatarja:
Nem lesz az istennek soha több magyarja."
Arany János

Magyar Nemesi Rend

A bírósági bejegyzésig mozgalom.

Tárhely bérlés - Domain foglalás - Virtuális szerver - Szerver bérlés